جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار کاشانه مهر 01:00
تکرار سریال آسمان من 02:30
نغمه ها 03:30
قرآن و اذان و مناجات 04:00
سخنرانی مذهبی 05:00
مستند 05:30
صبح پارسی 08:00
سریال آسمان من 09:00
کاشانه مهر 10:00
نگاه روز 11:00
سخنرانی مذهبی 11:15
نگاه روز 11:15
حرم سوم 12:15
قرآن و اذان و مناجات 12:45
تکرار فیلم سینمایی 13:15
کارنامه 100 15:15
گمپ گلا 16:00
خبر 16:45
قرآن و اذان و مناجات 17:15
تکرار کاشانه مهر 18:00
سریال آسمان من 20:00
خبر 20:45
فصل همدلی 21:00
جهش تولید (تکرار) 21:15
خبر 23:15
فیلم سینمایی 23:45