جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

کاشت پنبه - نمایش محتوای خبر

 

 

کاشت پنبه

شیراز/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی

کاشت پنبه

کاشت پنبه بادستگاه نشاء کاردردوشهرستان داراب وزرین دشت
برای اولین باردرفارس کاشت پنبه بادستگاه نشاء کاردردو شهرستان داراب و زرین دشت آغاز شد
ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان داراب با هدف مدیریت بحران آب و کمک به افزایش تولید در طرحی آزمایشی، اقدام به کاشت پنبه با دستگاه نشاء کار دراین شهرستان هاکرده است.
مجیدروزبه کارشناس ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب گفت استفاده از سیستم مکانیزه باعث میشود آب دهی 2 تا3 بارکاهش داشته باشد ومیزان استفاده ازبذرحداقل یک سوم کاهش پیداکند.
روزبه با اشاره به اینکه شهرستان داراب دروضعیت بحران آب قرارداردگفت: 25 تا 30 روز اول به این دلیل که کاشت بذردر گلخانه است و مصرف آب بسیارکمی می خواهد؛ برآوردمی شود مصرف آب 3 تا 4 هزار مترمکعب درهکتارکاهش داشته باشد.
شهرستان داراب با سطح زیرکشت بیش از5 هزارهکتارپنبه یکی ازمهمترین تولیدکنندگان این محصول دراستان فارس است