رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازار حاجی شیراز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازار حاجی شیراز

 

این بازار در حد فاصل خیابان لطفعلی خان زند و بقعه" سید میر محمد" واقع شده و قدیمی ترین بازار شیراز است. این بازار از شمال غرب مسجد جامع آغاز می شود. تاریخ بنای اولیه این بازار به عهد دیلمیان و یا حتی قبل از آن برمی گردد. این بازار در دوره های بعد چندین بار تعمیر و بازسازی شده و امروزه به بازار حاجی معروف شده است. كف بازار سنگفرش است و سقف بازار آن را در دوره های بعد شیروانی كرده اند. مغازه های بازار در مالكیت بخش خصوصی است و تغییرات و بازسازی های اخیر صورت اولیه آن را دگرگون كرده است.
The Bazaar of Hajji in Shiraz
 
This bazaar is located between Zand Street and Seied Mir Mohammad tomb with long oldness. This bazaar begins from North West of Jamie mosque. The history of the first monument of this bazaar returns to the Dilamian period. This bazaar reconstructed in the next periods and fame to Hajji Bazaar today. The shopping of this bazaar is in the ownership of private part.

.

 جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ