جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

اهدای عضو - نمایش محتوای خبر

 

 

اهدای عضو

با اهدای اعضای دو بیمار مرگ مغزی شش بیمار نیازمند به عضو زندگی دوباره یافتند .

اهدای عضو

اهدای عضو

با اهدای اعضای دو بیمار مرگ مغزی  چندبیمار نیازمند به عضو زندگی دوباره یافتند .

 اعضای شادروان علیرضا برزگر و بهروز طیبی که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بودند در بیمارستان نمازی شیراز به بیماران نیازمند  عضو پیوند زده شد .

یک کلیه شادروان علیرضا برزگر به بیمار کلیوی 43 ساله  و دیگر کلیه و پانکراس وی به بیمار کلیوی دیابتی 45 ساله و کبد او به بیمار کبدی 41 ساله پیوند زده شد

همچنین کلیه های شادروان بهروز طیبی دوست به بیماران کلیوی 43 ساله  و  33 ساله پیوند زده شد .