فرکانس هاي پخش سیما

شبکه استانی سیما دیجیتال: کانال 27

 فرکانس ماهواره ای سیمای مرکز فارس

12283
فرکانس شبکه استانی سیما
Badr 5
نوع ماهواره
27500
S.R
3/4
FEC
V
POL

کانال های تلویزیونی شهر شیراز

شبکه قرآن
شبکه آموزش
شبکه خبر
شبکه استانی
شبکه چهارم
شبکه سوم
شبکه دوم
شبکه اول
نام ایستگاه
کانال های دیجیتال 21 و 27
مهارلو
کانال های دیجیتال 49 و 55
میانرود
کانال های دیجیتال 62 و 68
گلستان
کانال های دیجیتال 59 و 65
1 سعدی
کانال 39 و41 و 45 و 47
صدرا
39کانال
33کانال
27کانال
21کانال
58کانال
55کانال
52کانال
کانال 49
زیباشهر
-
54کانال
-
48کانال
42کانال
36کانال
30کانال
24کانال
2 سعدی